11 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์วงจร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา • [2006]
    นายนราธิป มีศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด(4,220 K) โปรดเลือก Save Target as
     
  12 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม • [2006] 
    นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ และ ผศ.ดร.ศิริพรรณ ธงชัย และ อาจารย์ เสมอ เริงอนันต์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (2,007 K)
     
  13 การสร้างชุดการสอนเรื่อง เซนเซอร์ วิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา • [2006]
    นายรัชภูมิ ศรีภูธร และ อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และ อาจารย์ ดร.มานิตย์ สิทธิชัย
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (8,005K)
     
  14 ระบบการวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบไร้สาย • [2006]
    นางสาวรสจรินทร์ บุญทวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยิ้มมั่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ ลีฬหาพัฒนาเลิศ
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (7,467 K)
     
  15 การสร้างระบบบีบอัดและขยายสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเวลาจริงโดยใช้การประมวลผลสัญญาณเชิงเลขหลายอัตรา • [2006]
    นายอภิชิต กระจ่างเย้า และ รองศาสตราจารย์จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (8,220 K)
     
  16 วงจรผสมสัญญาณโดยใช้ไดโอดแบบสมดุลเดี่ยวโดยใช้โครงสร้างลอก ระนาบกราวด์สำหรับใช้งานในย่านสื่อสารไร้สาย • [2006]
    นายดุษดี ดอกแก้ว และ รองศาสตราจารย์เวช วิเวก และ อาจารย์อลงกรณ์ นมะหุต
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (1,988 K)
     
  17 การปรับปรุงผิวซิลิกาด้วยพอลิไอโซพรีนเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของยางธรรมชาติโดยใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชัน • [2006]
    นางสาวสลักจิต บัวทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิราวุธ พงศ์ประยูร
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (6,330 K)
     
  18 สายอากาศร่องหกเหลี่ยมด้านเท่าที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วมแบบแถบความถี่กว้าง • [2006]
    นายไกรศร สาริขา และ รองศาสตราจารย์เวช วิเวก และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (4,529 K)
     
  19 โอเวอร์มอดูเลชั่นเทคนิคสำหรับอินเวอร์เตอร์สามระดับแบบสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดธ์มอดูเลชั่น • [2006]
    นายรุ่งวิชา ไชยยศ และ อาจารย์ ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล และ อาจารย์คทาเทพ สวัสดิพิศาล
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (1,554 K)
     
  20 การศึกษาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นเดินและพื้นรองเท้าภายใต้สภาวะพื้นผิวที่แตกต่างกัน • [2006]
    นายนิธิพงศ์ วิไลพันธุ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (1,886 K)