1
การพัฒนาชุดบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสอนคนหูหนวก • [2006]
 
นายมานะ ประทีปพรศักดิ์ และ ดร.จิตประภาศร และ อาจารย์ ดวงกมล บุญธิมา
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด(3,728 K) โปรดเลือก Save Target as
 
 
 
2
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนทฤษฎี วิชาโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 • [2006] 
 
นางสาวรัตนา จริงจิตร และ ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ และ อาจารย์ ดวงกมล บุญธิมา
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (4,106 K)
 
 
 
3
การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสอง • [2006]
 
นางสาววัลภา ทองคง และ รองศาสตราจารย์ บุญยงค์ ภู่นันทพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรยงค์ โตจินดา
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (8,882 K)
 
 
 
4
ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทํางาน และความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานฝ่ายผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมปังตัวอย่าง • [2006]
 
นางสาวอมรรัตน์ สว่างอารมย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (600 K)
 
 
 
5
การออกแบบและประเมินชุดสื่อมัลติมีเดียวิชาการถ่ายภาพทางการศึกษาตามโมเดลการออกแบบของกานเยและบริกส์ • [2006]
 
นายธีรศานต์ ไหลหลั่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุระวงศ์
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (2,594 K)
 
 
 
6
ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิสัมพันธ์ในการเรียนวิชาการถ่ายภาพทางการศึกษา • [2006]
 
นายชาคริต อนันตวัฒนวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (8,938 K)
 
 
 
7
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี เรื่องคอนกรีตสด • [2006]
 
นายอภินันท์ บัณฑิตนุกูล และ อาจารย์เพลินพิศ ป่านแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (2,700 K)
 
 
 
8
การพัฒนารูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • [2006]
 
นายวิทยา อารีราษฎร์ และ อาจารย์ ดร.จรัญ แสนราช และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
 
คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (3,622 K)
 
 
 
9
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาวงจรไฟฟ้า 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2545 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) • [2006]
    นายเสถียร พิริยะสุรวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และ ร้อยตํารวจตรีหญิง ดร.นิดาพรรณ สุรีรัตนันท์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (3,660 K)
     
  10 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องสนามแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วิชาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (04-210-206) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล • [2006]
    นายสมมารถ ขําเกลี้ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
    คลิกขวา Save Target As .. เพื่อความรวดเร็วในการโหลด (4,230 K)