• King Mongkut's University of Technology North Bangkok

ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ

ข้อมูลประวัตินักศึกษา

คำนำหน้า *
รหัสนักศึกษา *
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสบัตรประชาชน *
วัน เดือน ปี เกิด *
คณะ*
ภาควิชา*
สาขาวิชา*
แขนงวิชา*
วิทยาเขต*
ระดับปริญญา *
แบบ/แผน *
รอบ*

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

บ้านเลขที่*
ถนน*
แขวง/ตำบล*
เขต/อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์/มือถือ*
Email*

หมายเหตุ

เมื่อลงทะเบียนแล้วนักศึกษาสามารถใช้ระบบโดย Login ใช้รหัสนักศึกษา และ Password ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน.