• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
28ส.ค. 2017

ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1

10:51:08

ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 98 คน
ขอให้นักศึกษามารายงานตัวและทำสัญญาที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.30น.
นักศึกษาสามารถส่งสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้าไม่เกินวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560