• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
06มี.ค. 2024

การติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14:07:02

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1-2 จำนวน 40 คน ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ระหว่างวันที่ 7-29 มีนาคม เวลา 09.00 - 16.00 น.

หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ทาง โทร. 0-2-555- 2000 ต่อ 2411, 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th