• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
27ธ.ค. 2023

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

14:51:44

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ดังกล่าว จำนวน 33 คน รายชื่อตามเอกสาร มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครทุน ฉบับจริงทุกเอกสาร
มาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2-13 มกราคม พ.ศ.2567 ในวัน-เวลาทำการ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี
หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 หรือ Sansanee@Grad.Kmutnb.Ac.Th
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว