• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
29พ.ย. 2022

แจ้งปิดระบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติฯ

09:47:47

เนื่องด้วยมีจำนวนนักศึกษาสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เป็นจำนวนมาก

บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งปิดระบบการรับทุนฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.50 น.

หากงบประมาณคงเหลือ จะเปิดระบบใหม่ ได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565