• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05ก.ย. 2023

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2566

09:15:32

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ รายละเอียด ดังนี้

1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ. 010) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดยดำเนินการ Scan เอกสารประกอบทั้งหมดลงนามครบถ้วนและส่งแบบ Online ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php

* นักศึกษาที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ รูปแบบ Online ขอให้แนบภาพประกอบขณะนำเสนอด้วย

2. กำหนดการเปิดรับสมัคร ดังนี้


รอบที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รอบที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 31 มกราคม 2566

รอบที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2566

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด


รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนฯ (เอกสารแนบ) ติดตามข้อมูลที่ www.grad.kmutnb.ac.th

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th