• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
10ต.ค. 2022

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2565

11:38:55

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสรรงบประมาณ เงินเหลือจ่ายและเงินจัดสรรค่าลงทะเบียนโครงการหลักสูตรพิเศษ (หน่วยงาน) แผนงาน วิจัย กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จึงขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ รายละเอียด ดังนี้

1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ. 010) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดยดำเนินการ Scan เอกสารประกอบทั้งหมดลงนามครบถ้วนและส่งแบบ Online ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/index.php

2. กำหนดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

รอบที่ ยื่นใบสมัคร ปิดรับสมัคร
1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 วันที่ 30 เมษายน 2565
3/2565 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565


กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด รายละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนฯ (เอกสารแนบ) ติดตามข้อมูลที่ www.grad.kmutnb.ac.th หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417 หรือ sansanee@grad.kmutnb.ac.th