• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
12มี.ค. 2021

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2-3

09:03:49

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2และ รอบที่ 3 ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. โทร. 0-2555-2411