• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
25ก.พ. 2021

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 4 (ม.ค.64)

11:00:30

บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 4 เดือนมกราคม จำนวน 3 คน จำนวนเงิน 48,400.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 4 จำนวน 3 คน รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ มารายงานตัว พร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 มีนาคม  2564 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2555-2000 ต่อ 2416 หรือ 2417 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว