• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
13ม.ค. 2022

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564

09:47:27

บัณฑิตวิทยาลัยขอประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1. นักศึกษาประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ. 011) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัครโดย Scan เอกสารทั้งหมดและส่งแบบ Online เท่านั้น ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/

2. กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือจนกว่างบประมาณหมด

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417