• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
15ก.ค. 2020

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

14:02:36

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 4 และ รอบที่ 5 ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ในวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. โทร. 0-2555-2411