• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
24มิ.ย. 2020

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 6 และรอบที่ 7

09:25:53

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 6 และรอบที่ 7 รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี หากมีเหตุขัดข้องใด ๆ ขอให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว