• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
01พ.ย. 2019

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

11:36:30

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563

นักศึกษาประสงค์จะสมัคร ให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ. 011) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัคร โดย Scan เอกสารทั้งหมดและส่งแบบ Online ผ่าน http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416- 2417