• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
04ก.ย. 2019

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (จำนวน 29 คน)

17:16:31

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 (จำนวน 29 คน)
ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ตั้งแต่วันที่ 9 -27 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30น. โทร. 0-2555-2411