• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
08ส.ค. 2019

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา (จากสำนักงาน วช)

16:41:08

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก) ลงทะเบียนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th) ยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2225

นักศึกษาที่สนใจ ดำเนินการตามเอกสาร กำหนดการจากบัณฑิตวิทยาลัย (2)

สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-5552000 ต่อ 2416 หรือ 2417