• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
04ก.ค. 2019

การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

16:12:47

การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ส่งเอกสารการสมัครให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ https://www.mhesi.go.th/home/index.php