• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
07มิ.ย. 2019

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (จำนวน 7 คน)

10:18:41

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (จำนวน 7 คน)
ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี เวลา 08.30-16.30น. โทร. 0-2555-2411