• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
06ก.ค. 2018

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

15:46:15

สำนักงาน วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยมาให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 11กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เท่านั้น สอบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย โทร. 02-555-2000 ต่อ 2416-2417

ดูรายละเอียด https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2168