• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
02เม.ย. 2018

ประกาศผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 48 คน

14:28:14

ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 48 คน

ขอให้นักศึกษามารายงานตัว ทำสัญญา และเข้าร่วมการบรรยายแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขอทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เรื่อง “เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงาน วช.” โดยวิทยากรจากสำนักงาน วช. มาบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี เวลา 8.30-12.00น.(หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าวและจะไม่พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไป)

เอกสารประกอบการรายงานตัวทุน
1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรอง จำนวน 1 ชุด (ชัดเจนและไม่หมดอายุ)
2. สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด (นักศึกษาสามารถส่งสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้าไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)


ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย โทร.02-555-2000 ต่อ 2416, 2417