• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
24เม.ย. 2018

การติดต่อขอรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

14:01:56

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 102 คน
ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-15.00 น. ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2411

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สามารถมาในวันที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าด้วย