• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
27เม.ย. 2018

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

15:35:13

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
จำนวน 48 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (หรือจนกว่างบประมาณหมด)

* นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงาน วช." ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ทุกคน