• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
05ก.พ. 2018

ประกาศผลการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 102 คน

11:17:14

ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 102 คน
ขอให้นักศึกษามารายงานตัว ทำสัญญา และเข้าฟังเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อขอทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้อง 4A07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4อาคารนวมินทรราชินี (หากนักศึกษาที่ได้รับทุนไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าวและจะไม่พิจารณาทุนให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไป)

เอกสารประกอบการรายงานตัวทุน
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมรับรอง จำนวน 1 ชุด
2. สักญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด (นักศึกษาสามารถส่งสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้าไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)