• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
04ก.ค. 2017

ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

17:22:10

ประกาศการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 85 คน
ขอให้นักศึกษามารายงานตัวและทำสัญญาที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.30น.
นักศึกษาสามารถส่งสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยล่าช้าไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560