• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
20มี.ค. 2017

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

11:24:29

กำหนดการการเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
รับสมัคร : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศผล* : ภายในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายงานตัว/ทำสัญญา* : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม