• King Mongkut's University of Technology North Bangkok
04มิ.ย. 2018

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้องานวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

15:53:40

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม" ครั้งที่ 7 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 15.00น. ณ สทป.
จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)